flag_de.png flag_en.png flag_cz.png

Historie obce

(upraveno dle zápisků Alfréda Kocha, kronikáře v Brtníkách první poloviny 20. století)

Obec Brtníky patří k nejstarším osídlením ve Šluknovském výběžku. Jeden ze zápisů dochovaných v Oberlausitzer Kirchengalerie uvádí, že již roku 1084 přivedl markrabě dolnolužický Wipprecht von Greitsch množství Němců do Čech z oblasti Thurynska a Frank. Založili zde na pozdějším panství Lipová množství sídel (Lipová, Mikulášovice, Lobendava), mezi nimi nejspíše i Brtníky.

Jak dokládají nejnovější archeologické nálezy u Brtnického potoka, osídlení zdejšího kraje pochází již z mladší doby kamenné - neolitu. Svědčí o tom množství opracovaných pazourků, které zde byly nalezeny.

Z dob slovanských informace o osídlení chybí. Ve středověku získali celou oblast Šluknovskou, Lipovskou a hrad Tolštejn Berkové. Po nich následovali Schleinitzové, Slavatové, Salm-Reifferscheidtové. Za Petra Berky v roce 1116 je již obec písemně zmiňována. Uvádí se, že Petr Berka založil mezi Plešným a Vlčí horou velké včelařství, kterému se říkávalo Zeidelweide. Včelařům, kteří se o úly a včelstva starali, se říkávalo Zeidler, otec včel - Bienvater, Bienweide. Odtud pochází původní německý název obce Zeidler. Po druhé světové válce, po odsunu zdejšího německého obyvatelstva, byl obci přidělen český název obdobného významu - Brtníky.

Z roku 1140 - 1146 pocházejí zmínky o stavbě kapličky podle kanovnického práva. V roce 1240 byl podle jiných pramenů postaven první dřevěný kostel.

V období středověku vzniklo za vlády Berků v okolních skalách několik strážních hradů. K nim patří i Brtnický hrádek, který je dnes hojně navštěvován turisty. Osádky hradů střežily bezpečnost obchodních stezek a později sklářských pecí vznikajících v hlubokých lesích. Další způsob obživy dokládají pozůstatky smoláren a milířů na výrobu dřevěného uhlí.

Za husitských válek se obyvatelstvo Brtníků před plenícími vojsky ukrývalo v lesích. Z té doby pochází křtící kámen v lese nedaleko obce. Písemné zmínky o něm sahají až k roku 1423. K náboženským účelům toto místo sloužilo po mnohá další staletí. Poblíž se nachází i kamenný oltář vytesaný ve skále.Z roku 1579 pocházejí první zmínky o škole v Brtníkách.

Roku 1642 táhla přes Brtníky švédská vojska. Cestou na osadu Panský byl chycen nevinný zahradník Engel a jako špión na výstrahu rozčtvrcen. Na místě, kde byl později obyvateli pohřben, se dodnes nachází smírčí kříž ve tvaru trojlístku.

Za doby třicetileté války, ale i později za sedmileté války (1756) a za rakousko-pruské (1866) se zdejší obyvatelstvo ukrývalo v nedalekém velkém skalním převisu zvaném Velký pruský tábor (dnes kolem něj prochází zelená turistická značka).

Z roku 1682 se dochoval morový sloup. V této době zahynula většina obyvatel obce. Dnes se sloup nachází zabudovaný do rohu garáže u zelené turistické značky z Brtníků na Šternberk, kam byl přemístěn továrníkem Klingerem po jeho nalezení během stavebních prací počátkem 20. století. Jiné prameny uvádějí, že jde o sloup Nejsvětější Trojice, který nechalo v r. 1682 vybudovat tzv. Bratrstvo Nejsvětější Trojice. Úlohou tohoto bratrstva bylo udržování katolických zvyků v období reformace.

V centru obce se nacházel krásný barokní kostel sv. Martina, postavený v letech 1714 až 1717. Unikátní byla zejména jeho osmiboká věž. V té době měla obec 1200 obyvatel, kteří obětavě pomáhali při budování kostela. Po roce 1945 kostel chátral. V roce 1975 byl kostel na pokyn představitelů KSČ zbourán.

Poblíž kostela na křižovatce cest stával historický Pruský dům. Tato unikátní dřevěná stavba pocházela z roku 1600 a byla již od počátku 20. století památkově chráněna. Bohužel ji stihl stejný osud jako většinu památek v poválečné době byl dům rozebrán na palivo. Jeho maketa se dochovala v drážďanském Muzeu lidového umění a národní park usiluje o vybudování repliky domu na původním místě, který by sloužil jako návštěvnické středisko.

Součástí Brtníků byla osada Kopec (dříve Hemmehübel). Tradici zde mělo lití zvonů v čp. 36. Pocházel odtud např. věhlasný zvonař Zachariáš Dittrich, který roku 1740 odešel do Prahy, kde se proslavil.

Roku 1768 byla na místě bývalého větrného mlýna (Mühleberg, dnes Křížový vrch) vystavěna Bratrstvem Nejsvětější Trojice kaple. V roce 1801 zde byla dostavěna křížová cesta. Po r. 1945 byla křížová cesta zničena a kapličky zcela zchátraly. Zásluhou několika místních obyvatel, několika chalupářů a později též iniciativou Obecního úřadu Staré Křečany byly kaple Nejsvětější Trojice, kaplička Božího hrobu a křížová cesta koncem 90. let 20. století obnoveny a zrekonstruovány.

V roce 1771 nechal hrabě F.V.Salm-Reifferscheid pro svou manželku hraběnku ze Šternberka postavit v lesích poblíž Brtníků zámeček Šternberk. Původně lovecký zámeček byl po staletí cílem návštěvníků Brtníků. Státní podnik Česká pošta, v jehož majetku se areál zámečku nacházel do konce 90. let 20. století, nechal tuto kulturní památku chráněnou státem - paradoxně po předchozí celkové rekonstrukci v roce 1995 zbourat.

Roku 1839 založil v Brtníkách Johan Klinger tradiční pletařskou výrobu. Pletené výrobky nejlepší kvality vyráběné rodinou Klingerů v Brtníkách, Mikulášovicích, Křečanech, ale i ve Vídni, byly známy po celé Evropě. Brtníky v té době prožívaly nebývalý rozkvět a měly téměř 3000 obyvatel. Italskými staviteli byla počátkem 20. století vystavěna železnice, tzv. Severní česká průmyslová dráha. V obci byly tři velké továrny a kromě toho byla vyhlášeným a hojně navštěvovaným letoviskem, což poskytovalo obživu mnoha zdejším obyvatelům.Po roce 1945 došlo k úplné výměně obyvatelstva. Původní německé obyvatelstvo bylo odsunuto a nahradilo ho nesourodé obyvatelstvo z různých oblastí bývalého Československa. Mnoho domů zůstalo prázdných. Období po roce 1948 znamenalo pro Brtníky všestranný úpadek. Postupně zanikla veškerá výroba i drobní živnostníci. Zanikla škola i školka. Počet obyvatel poklesl na dnešních 261. V osadě Kopec je hlášeno 7 stálých obyvatel. Po r. 1945 bylo postupně zbouráno více než sto domů, včetně vzácných kulturních památek a dvou velkých továren. Ani v dobách válek a morových epidemií obec nezažila horší období, jako za čtyřicetileté vlády komunistů.

Dnes, na počátku třetího tisíciletí, představují Brtníky výchozí bod pro návštěvníky nového Národního parku České Švýcarsko. Po desetiletích úpadku dochází k obnově historických památek (kaple a křížová cesta, drobné sakrální památky - boží muka), množství domů, zejména sloužících k rekreaci, je pěkně obnoveno při zachování původního vzhledu. Obec se tak navrací mezi vyhledávaná letoviska. K nejoblíbenějším cílům výletníků patří malebná údolí Brtnického a Vlčího potoka, údolí Křinice, Brtnický hrádek či Vlčí hora s rozhlednou. V zimě jsou známým turistickým cílem brtnické ledopády.